Riječ ravnatelja

ŠRC Sisak sve se više okreće razvijanju i moderniziranju informatičkoga sustava, razvoju „Odjela za kineziologiju“, marketingu, organiziranju međunarodnih turnira i priprema (hokej, plivanje i sl.) te ostalih događaja i međunarodnih sportskih manifestacija što pridonosi još većem sportskom ugledu grada Siska i turističkoj ponudi.

Športsko-rekreacijski centar Sisak je ustanova čiji je osnivač Grad Sisak  i koja je utemeljena radi upravljanja sportskim objektima, a sredstva za obavljanje djelatnosti ostvaruju se iz proračuna Grada, prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću te iz drugih izvora sukladno važećim propisima. Ustanova obavlja svoju djelatnost kao jedinstvena ustrojbena cjelina. U sastavu Športsko-rekreacijskoga centra Sisak nalaze se sljedeći objekti: Gradski bazen Sisak, otvoreni bazeni u Capragu (bazenski kompleks u Sisku), Ledena dvorana Zibel, Kupalište Zibel, Gradski stadion Sisak, Sportska dvorana Zeleni brijeg, Stadion Metalac i višenamjensko sportsko igralište kod Društvenog doma „Eugen Kvaternik“ u Naselju.

Razdoblje u kojem živimo karakterizira tehnološki i informatički napredno društvo koje ima svoje teške posljedice za pojedinca i njegov opstanak zbog ugroženosti biotičkih potreba, porasti civilizacijskih bolesti uz enormno velik broj upotrebe medikamenata, pojave masovnoga nekretanja i ostalih negativnosti. Međunarodne zdravstvene udruge (WHO), Konferencija europskih ministara odgovornih za sport, Međunarodna sportsko-medicinska udruga (FIMS), Europska povelja o športu, Udruga internista Velike Britanije, Američka kardiološka udruga, Hrvatski kineziološki savez zagovaraju redovne tjelesne aktivnosti među stanovništvom, a znanstvena istraživanja naglašavaju pozitivne učinke tjelesne aktivnosti na život i rad.  Upravo Športsko-rekreacijski centar sa svojim objektima i programima utječe i osigurava kineziološke potrebe, socijalno dobro i uslugu svim građanima Siska, RH-a i šire.

Realiziranje javnih potreba i programske djelatnosti u ŠRC-u Sisak pokrivaju više područja i to: edukacije, sportske rekreacije, sporta i školskog sporta, kineziterapije i ostalih aktivnosti. Samo tijekom 2021. godine na prostoru ŠRC-a ukupno je vježbalo 241.937 korisnika, tako da se može reći kako je ŠRC Sisak u stalnom napredovanju. Djelovanje ŠRC-a bilo je obilježeno i titulom Europskoga grada sporta 2019. nagradu koju su u Bruxellu primili predstavnici Grada, Zajednice sportskih udruga grada Siska i ŠRC-a. U prilog stalnome napredovanju idu i činjenice da se na svim objektima potiče izgradnja, investicijsko održavanje i ulaganje te  unapređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture. Unazad nekoliko godina izgrađena je Ledena dvorana Zibel i Sportska dvorana Zeleni brijeg te su uređene i modernizirane svlačionice na prostoru NK Metalac. Radovi se nastavljaju postavljanjem tartan staze na Gradskom stadionu u Sisku, a otvoreni bazen u Capragu dobiva novi tobogan i razne nove sadržaje da bi brojni posjetitelji mogli što ugodnije i aktivnije provoditi svoje slobodno vrijeme.  Na Kupalištu Zibel brojne sisačke udruge provode svoje programe. ŠRC Sisak sve se više okreće razvijanju i moderniziranju informatičkoga sustava, razvoju „Odjela za kineziologiju“, marketingu, organiziranju međunarodnih turnira i priprema (hokej, plivanje i sl.) te ostalih događaja i međunarodnih sportskih manifestacija što pridonosi još većem sportskom ugledu grada Siska i turističkoj ponudi.

Športsko-rekreacijski centar svjedoči o brojnim dragim osobama koje su direktno ili indirektno bile na prostoru ŠRC-a,  bilo kao sportaši, treneri, roditelji, vjerna publika, rekreativci i ostali. Investicija u zdravlje u današnjem naprednom društvu je prioritet i tu pogovora ne bi trebalo biti. Upravo to daje Športsko-rekreacijski centar Sisak svojim korisnicima uz sve ostale brojne programske sadržaje. Pozivamo Vas, nastavite unapređivati svoje zdravlje, motorička postignuća, korisno upotrijebite slobodno vrijeme i naše programe.

Hvala Vam na svakom dolasku u ŠRC Sisak!

ŠRC info

Ravnatelj ŠRC-a Sisak
Alan Franjković, prof.
kontakt: 044 547 022

Zamjenik ravnatelja:
Mario Stipkov

Glavni voditelj održavanja i voditelj sportskih objekata
Dario Batnožić
kontakt: 099 589 6088

Voditelj tehničke službe Gradskog bazena i Otvorenih bazena u Capragu
Marin Habulin
Kontakt: 099 526 6323

Voditelj Ledene dvorane Zibel i Kupališta Zibel
Stjepan Prugovečki
Kontakt: 091 896 5840

Voditelj Gradskog stadiona i stadiona Metalac
Ivica Vidović
Kontakt: 099 526 6322

Gradsko vijeće Grada Siska na sjednici održanoj 29. prosinca 1995. godine, temeljem Zakona o ustanovama (http://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama) i Zakona o športu (http://www.zakon.hr/z/300/Zakon-o-sportu), donosi odluku o osnivanju Ustanove Športsko-rekreacijski centar Sisak, radi racionalnijeg upravljanja, održavanja i iskorištavanja objekata fizičke kulture i kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba i interesa građana Siska u edukaciji i športsko-rekreacijskim aktivnostima.

U sastavu Športsko-rekreacijskog centra su slijedeći objekti:

 • Gradski bazen
 • Bazeni Caprag
 • Gradski stadion
 • Ledena dvorana Zibel
 • Kupalište Zibel
 • Odmaralište Zaostrog
 • Stadion Metalac
 • Polivalentno igralište Naselje
 • Sportska dvorana Zeleni brijeg

Predmet poslovanja ŠRC Sisak je održavanje i upravljanje športskim objektima, športska obuka, športska rekreacija i sudjelovanje u športskim natjecanjima. Sjedište Ustanove je Trg grada Heidenheima 1.

1. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, i 85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13. i 85/15.). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

2. Pravo na pristup informacijama uređeno je:

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

3. Službenik za informiranje

Športsko-rekreacijski centar Sisak javnost informira putem službene web stranice, dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Športsko-rekreacijskog centra Sisak na sljedeće moguće načine:

 • Elektroničkom poštom službeniku za informiranje: mario@src-sisak.hr
 • Poštom na adresu: Trg grada Heidenheima 1, 44 00 Sisak, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

Ovdje preuzmite:

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Objave u Narodnim novinama Športsko-rekreacijskog centra Sisak možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.
Temeljem članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11), Športsko rekreacijski centar Sisak objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Športsko rekreacijski centar Sisak ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Dodatne informacije

1. Gradski bazen. Trg grada Heidenheima 1

2. Gradski stadion. Borisa Brnada 56

3. Ledena dvorana Zibel . Gundulićeva bb

4. Kupalište Zibel. Hrvatskih domobrana bb

5. Odmaralište Zaostrog.

6. Stadion Metalac, Hrvatskog narodnog preporoda bb

7. Polivalentno igralište Naselje

5. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U ŠRC SISAK ZA 2022.

4. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2022.

3. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2022

2. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U ŠPORTSKO-REKEACIJSKOM CENTRU SISAK ZA 2022.GOD.

1. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2022.

POTVRDA O PREUZETIM IZVJEŠTAJIMA I BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2021. GODINU

Plan nabave ŠRC-a Sisak za nabavu roba, radova i usluga za 2022.god.

4. IZMJENA PLANA NABAVE ŠRC -a SISAK ZA NABAVU ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2021.GOD.

3. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2021.

Izvješće o radu i financijsko izvješće 01.01.-30.06.2021.

2.IZMJENA-PLANA-NABAVE-SRC-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2021.GOD_.

1. IZMJENA PLANA NABAVE ŠRC SISAK ZA NABAVU ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2021.GOD.

PLAN NABAVE ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA SISAK ZA NABAVU ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2021.GODINU

Bilješke-uz-financijska-izvješća-za-2020.-godinu

FINA-POTVRDA

Obrasci-financijskih-izvjestaja-v.6.0.2

5.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2020.GOD_.

4.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-a-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2020.GOD_.

3.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2020.GOD_.

2.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRCSISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2020.GODINU

bilješke-2019

obrasci-financijskih-izvještaja-20191

Izvještaj-o-prihodima-i-rashodima-za-2019.

ODLUKA-O-USVAJANJU-FINANCIJSKOG-PLANA-ZA-2020.-GOD.

FINANCIJSKI-PLAN-ZA-2020.-GOD.

1.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK-ZA-NABAVU-ROBARADOVA-I-USLUGA-ZA-2020.GOD_.

PLAN NABAVE ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA SISAK ZA NABAVU ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2020.GOD.

3.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG-CENTRA-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2019.GODINU.

II.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2019.-GODINU

ŠRC-SISAK-ODLUKA-O-USVAJANJU-FINANCIJSKOG-PLANA-ZA-2019.GOD_.

FINANCIJSKI-PLAN-ZA-2019.GOD_.

I.IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG-CENTRA-SISAK-ROBARADOVA-I-USLUGA-ZA-2019.GODINU

Bilješke-uz-izvješća-za-razdoblje-01.01-31.12.2018.

II.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK

II.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2019.-GODINU

III.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK

IV.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK

Izvještaj-o-obvezama

Izvještaj-o-prihodima-i-rashodima-primicima-i-izdacima

Izvještaj-o-promjenama-u-vrijednosti-i-obujmu-imovine-i-obveza

Izvještaj-o-rashodima-prema-funkcijskoj-klasifikaciji

PLAN-NABAVE-ŠRC-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2018.GOD_.

PLAN-NABAVE-ŠRC-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2019.GOD_.

V.IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG-CENTRA-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2018.GOD_.

Bilanca

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup drvene kućice za ugost. djelatnost 13 m2

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup drvene kućice za ugost.djelanost 9 m2

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora Sportska dvorana Zeleni brijeg

Natječaj za imenovanje ravnatelja,ravnateljice ŠRC-a Sisak

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup tenis terena

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora – Gradski stadion – ugostiteljska djelatnost

ODLUKA – o najpovoljnijoj ponudi Javni natječaj br. I

ODLUKA – odjelomičnom poništenju Javnog natječaja br. II

ODLUKA – o najpovoljnijoj ponudi Javnog natječaja br. III

Odluka o poništenju javnog natječaja za najam tenis terena

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u sportskim objektima – Sportska dvorana Zeleni brijeg

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup tenis terena u vlasništvu Grada Siska

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup drvene kućice – Otvoreni bazeni Caprag – ponovljeni natječaj

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup drvene kućice – Otvoreni bazeni Caprag 9 m2

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup drvene kućice – Otvoreni bazeni Caprag

Javni-natječaj-za-izbor-i-imenovanje-direktora-trgovačkog-društva-ŠRC-Ugostiteljstvo-d.o.o.

USLUGE-POPRAVKA-I-ODRŽAVANJA-KOTLOVA-U-KOTLOVNICI-GRADSKOG-BAZENA-I-GRADSKOG-STADIONA-POZIV-NA-DOSTAVU-PONUDE

TROŠKOVNIK-RADOVI-NA-IZMJENI-NEISPPRAVNE-I-DOTRAJALE-RASVJETE-NA-GRADSKOM-OLIMPIJSKOM-BAZENU-S-TRIBINAMA

TROŠKOVNIK-PODVODNI-AUTOMATSKI-ČISTAČ

SREDSTVA-ZA-PROFESIONALNO-ČIŠĆENJE-I-STROJEVI-POZIV-ZA-DOSTAVU-PONUDE

POZIV-NA-DOSTAVU-PONUDE-ZAŠTITARSKE-USLUGE

POZIV-NA-DOSTAVU-PONUDA-SREDSTVA-ZA-PROFESIONALNO-ČIŠĆENJE-I-STROJEVI-U-2018.GOD_.

OGLAS-ZA-LICITACIJU-UREĐAJI-ZA-IGRU1

OGLAS-ZA-LICITACIJU-PRODAJA-BRZE-HRANE-KUPALIŠTE-ZIBEL

OGLAS-ZA-LICITACIJU-BAZENI-CAPRAG

NATJEČAJ-ZA-IMENOVANJE-RAVNATELJARAVNATELJICE-ŠRC-SISAK

NATJEČAJ-ZA-IMENOVANJE-RAVNATELJA-RAVNATELJICE-ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG-CENTRA-SISAK

NATJEČAJ-ZA-DJELATNIKA-ODRŽAVANJA

JAVNI-NATJEČAJ-ZA-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-POSLOVNOG-PROSTORA-NA-LOKACIJI-OTVORNEI-BAZENI-CAPRAG

JAVNI-NATJEČAJ-ZA-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-POSLOVNOG-PROSTORA-NA-GRADSKOM-STADIONU

JAVNI-NATJEČAJ-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-DRVENE-KUĆICE-ZA-PRODAJU-BRZE-HRANE-OTVORENI-BAZENI-CAPRAG

JAVNI-NATJEČAJ-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-DRVENE-KUĆICE-ZA-SLADOLEDA-OTVORENI-BAZENI

JAVNI-NATJEČAJ-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-PROSTORA-ZA-PRODAJU-BRZE-HRANE-KUPALIŠTE-ZIBEL

POZIV-NA-DOSTAVU-PONUDE-ZAŠTITARSKE-USLUGE

JAVNI-NATJEČAJ-ZA-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-DRVENE-KUĆICE-ZA-PRODAJU-KOKICA-OTVORENI-BAZENI-CAPRAG

JAVNI-NATJEČAJ-ZA-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DVANJE-U-ZAKUP-DRVENE-KUĆICE-ZA-PRODAJU-BRZE-HRANE-OTVORENI-BAZENI-CAPRAG

JAVNI-NATJEČAJ-ZA-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-DRVENE-KUĆICE-ZA-PRODAJU-BRZE-HRANE-OTVORENI-BAZENI-CAPRAG

JAVNI-NATJEČAJ-ZA-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-DRVENE-KUĆICE-ZA-PRODAJU-PIVA-OTVORENI-BAZENI-CAPRAG