Riječ ravnatelja

ŠRC Sisak sve se više okreće razvijanju i moderniziranju informatičkoga sustava, razvoju „Odjela za kineziologiju“, marketingu, organiziranju međunarodnih turnira i priprema (hokej, plivanje i sl.) te ostalih događaja i međunarodnih sportskih manifestacija što pridonosi još većem sportskom ugledu grada Siska i turističkoj ponudi.

Športsko-rekreacijski centar Sisak je ustanova čiji je osnivač Grad Sisak  i koja je utemeljena radi upravljanja sportskim objektima, a sredstva za obavljanje djelatnosti ostvaruju se iz proračuna Grada, prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću te iz drugih izvora sukladno važećim propisima. Ustanova obavlja svoju djelatnost kao jedinstvena ustrojbena cjelina. U sastavu Športsko-rekreacijskoga centra Sisak nalaze se sljedeći objekti: Gradski bazen Sisak, otvoreni bazeni u Capragu (bazenski kompleks u Sisku), Ledena dvorana Zibel, Kupalište Zibel, Gradski stadion Sisak, Stadion Metalac i višenamjensko sportsko igralište kod Društvenog doma „Eugen Kvaternik“ u Naselju.

Razdoblje u kojem živimo karakterizira tehnološki i informatički napredno društvo koje ima svoje teške posljedice za pojedinca i njegov opstanak zbog ugroženosti biotičkih potreba, porasti civilizacijskih bolesti uz enormno velik broj upotrebe medikamenata, pojave masovnoga nekretanja i ostalih negativnosti. Međunarodne zdravstvene udruge (WHO), Konferencija europskih ministara odgovornih za sport, Međunarodna sportsko-medicinska udruga (FIMS), Europska povelja o športu, Udruga internista Velike Britanije, Američka kardiološka udruga, Hrvatski kineziološki savez zagovaraju redovne tjelesne aktivnosti među stanovništvom, a znanstvena istraživanja naglašavaju pozitivne učinke tjelesne aktivnosti na život i rad.  Upravo Športsko-rekreacijski centar sa svojim objektima i programima utječe i osigurava kineziološke potrebe, socijalno dobro i uslugu svim građanima Siska, RH-a i šire.

Realiziranje javnih potreba i programske djelatnosti u ŠRC-u Sisak pokrivaju više područja i to: edukacije, sportske rekreacije, sporta i školskog sporta, kineziterapije i ostalih aktivnosti. Samo tijekom 2019. godine na prostoru ŠRC-a ukupno je vježbalo 241.937 korisnika, tako da se može reći kako je ŠRC Sisak u stalnom napredovanju. Djelovanje ŠRC-a bilo je obilježeno i titulom Europskoga grada sporta 2019. nagradu koju su u Bruxellu primili predstavnici Grada, Zajednice sportskih udruga grada Siska i ŠRC-a. U prilog stalnome napredovanju idu i činjenice da se na svim objektima potiče izgradnja, investicijsko održavanje i ulaganje te  unapređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture. Unazad nekoliko godina izgrađena je velebna Ledena dvorana Zibel te su uređene i modernizirane svlačionice na prostoru NK Metalac. Radovi se nastavljaju postavljanjem tartan staze na Gradskom stadionu u Sisku, a otvoreni bazen u Capragu dobiva novi tobogan i razne nove sadržaje da bi brojni posjetitelji mogli što ugodnije i aktivnije provoditi svoje slobodno vrijeme.  Na Kupalištu Zibel brojne sisačke udruge provode svoje programe. ŠRC Sisak sve se više okreće razvijanju i moderniziranju informatičkoga sustava, razvoju „Odjela za kineziologiju“, marketingu, organiziranju međunarodnih turnira i priprema (hokej, plivanje i sl.) te ostalih događaja i međunarodnih sportskih manifestacija što pridonosi još većem sportskom ugledu grada Siska i turističkoj ponudi.

Športsko-rekreacijski centar svjedoči o brojnim dragim osobama koje su direktno ili indirektno bile na prostoru ŠRC-a,  bilo kao sportaši, treneri, roditelji, vjerna publika, rekreativci i ostali. Investicija u zdravlje u današnjem naprednom društvu je prioritet i tu pogovora ne bi trebalo biti. Upravo to daje Športsko-rekreacijski centar Sisak svojim korisnicima uz sve ostale brojne programske sadržaje. Pozivamo Vas, nastavite unapređivati svoje zdravlje, motorička postignuća, korisno upotrijebite slobodno vrijeme i naše programe.

Hvala Vam na svakom dolasku u ŠRC Sisak!

Ravnatelj ŠRC-a:

mr. Josip Mrgan

ŠRC info

Ravnatelj ŠRC-a Sisak
mr. Josip Mrgan
kontakt: 044 547 022

Zamjenik ravnatelja:
Helen Parapatić
kontakt: 044 543 048

Glavni voditelj održavanja i voditelj sportskih objekata
Dario Batnožić
kontakt: 099 589 6088

Voditelj financijsko-računovodstvenih poslova
Danijela Malović Rom, oec
Kontakt: 044/510-071
Voditelj tehničke službe
Željko Frei, inž. građ.
Kontakt: 044/543-036

Gradsko vijeće Grada Siska na sjednici održanoj 29. prosinca 1995. godine, temeljem Zakona o ustanovama (http://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama) i Zakona o športu (http://www.zakon.hr/z/300/Zakon-o-sportu), donosi odluku o osnivanju Ustanove Športsko-rekreacijski centar Sisak, radi racionalnijeg upravljanja, održavanja i iskorištavanja objekata fizičke kulture i kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba i interesa građana Siska u edukaciji i športsko-rekreacijskim aktivnostima.

U sastavu Športsko-rekreacijskog centra su slijedeći objekti:

 • Gradski bazen
 • Otvoreni bazeni “Caprag”
 • Gradski stadion
 • Ledena dvorana “Zibel”
 • Kupalište “Zibel”
 • RC “Kupa”
 • Odmaralište Zaostrog
 • Stadion Metalac

Predmet poslovanja ŠRC Sisak je održavanje i upravljanje športskim objektima, športska obuka, športska rekreacija i sudjelovanje u športskim natjecanjima. Sjedište Ustanove je Trg grada Heidenheima 1.

1. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, i 85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13. i 85/15.). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

2. Pravo na pristup informacijama uređeno je:

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

3. Službenik za informiranje

Športsko-rekreacijski centar Sisak javnost informira putem službene web stranice, dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Športsko-rekreacijskog centra Sisak na sljedeće moguće načine:

 • Elektroničkom poštom službeniku za informiranje: mario@src-sisak.hr
 • Poštom na adresu: Trg grada Heidenheima 1, 44 00 Sisak, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

Ovdje preuzmite:

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Objave u Narodnim novinama Športsko-rekreacijskog centra Sisak možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.
Temeljem članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11), Športsko rekreacijski centar Sisak objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Športsko rekreacijski centar Sisak ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Dodatne informacije

1. Gradski bazen. Trg grada Heidenheima 1

2. Gradski stadion. Borisa Brnada 56

3. Ledena dvorana”Zibel”. Gundulićeva bb

4. Kupalište “Zibel”. Hrvatskih domobrana bb

5. RC “Kupa”. Borisa Brnada 56

6. Odmaralište Zaostrog.

7. Stadion Metalac, Hrvatskog narodnog preporoda bb

3. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2021.

Izvješće o radu i financijsko izvješće 01.01.-30.06.2021.

1. IZMJENA PLANA NABAVE ŠRC SISAK ZA NABAVU ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2021.GOD.

Bilješke-uz-financijska-izvješća-za-2020.-godinu

FINA-POTVRDA

Obrasci-financijskih-izvjestaja-v.6.0.2

5.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2020.GOD_.

4.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-a-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2020.GOD_.

3.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2020.GOD_.

2.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRCSISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2020.GODINU

bilješke-2019

obrasci-financijskih-izvještaja-20191

Izvještaj-o-prihodima-i-rashodima-za-2019.

ODLUKA-O-USVAJANJU-FINANCIJSKOG-PLANA-ZA-2020.-GOD.

FINANCIJSKI-PLAN-ZA-2020.-GOD.

1.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK-ZA-NABAVU-ROBARADOVA-I-USLUGA-ZA-2020.GOD_.

PLAN-NABAVE-ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG-CENTRA-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2020.GOD_.

3.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG-CENTRA-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2019.GODINU.

II.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2019.-GODINU

ŠRC-SISAK-ODLUKA-O-USVAJANJU-FINANCIJSKOG-PLANA-ZA-2019.GOD_.

FINANCIJSKI-PLAN-ZA-2019.GOD_.

I.IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG-CENTRA-SISAK-ROBARADOVA-I-USLUGA-ZA-2019.GODINU

Bilješke-uz-izvješća-za-razdoblje-01.01-31.12.2018.

II.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK

II.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2019.-GODINU

III.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK

IV.-IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠRC-SISAK

Izvještaj-o-obvezama

Izvještaj-o-prihodima-i-rashodima-primicima-i-izdacima

Izvještaj-o-promjenama-u-vrijednosti-i-obujmu-imovine-i-obveza

Izvještaj-o-rashodima-prema-funkcijskoj-klasifikaciji

PLAN-NABAVE-ŠRC-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2018.GOD_.

PLAN-NABAVE-ŠRC-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2019.GOD_.

V.IZMJENA-PLANA-NABAVE-ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG-CENTRA-SISAK-ZA-NABAVU-ROBA-RADOVA-I-USLUGA-ZA-2018.GOD_.

Bilanca

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup drvene kućice – Otvoreni bazeni Caprag – ponovljeni natječaj

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup drvene kućice – Otvoreni bazeni Caprag 9 m2

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup drvene kućice – Otvoreni bazeni Caprag

Javni-natječaj-za-izbor-i-imenovanje-direktora-trgovačkog-društva-ŠRC-Ugostiteljstvo-d.o.o.

USLUGE-POPRAVKA-I-ODRŽAVANJA-KOTLOVA-U-KOTLOVNICI-GRADSKOG-BAZENA-I-GRADSKOG-STADIONA-POZIV-NA-DOSTAVU-PONUDE

TROŠKOVNIK-RADOVI-NA-IZMJENI-NEISPPRAVNE-I-DOTRAJALE-RASVJETE-NA-GRADSKOM-OLIMPIJSKOM-BAZENU-S-TRIBINAMA

TROŠKOVNIK-PODVODNI-AUTOMATSKI-ČISTAČ

SREDSTVA-ZA-PROFESIONALNO-ČIŠĆENJE-I-STROJEVI-POZIV-ZA-DOSTAVU-PONUDE

POZIV-NA-DOSTAVU-PONUDE-ZAŠTITARSKE-USLUGE

POZIV-NA-DOSTAVU-PONUDA-SREDSTVA-ZA-PROFESIONALNO-ČIŠĆENJE-I-STROJEVI-U-2018.GOD_.

OGLAS-ZA-LICITACIJU-UREĐAJI-ZA-IGRU1

OGLAS-ZA-LICITACIJU-PRODAJA-BRZE-HRANE-KUPALIŠTE-ZIBEL

OGLAS-ZA-LICITACIJU-BAZENI-CAPRAG

NATJEČAJ-ZA-IMENOVANJE-RAVNATELJARAVNATELJICE-ŠRC-SISAK

NATJEČAJ-ZA-IMENOVANJE-RAVNATELJA-RAVNATELJICE-ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG-CENTRA-SISAK

NATJEČAJ-ZA-DJELATNIKA-ODRŽAVANJA

JAVNI-NATJEČAJ-ZA-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-POSLOVNOG-PROSTORA-NA-LOKACIJI-OTVORNEI-BAZENI-CAPRAG

JAVNI-NATJEČAJ-ZA-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-POSLOVNOG-PROSTORA-NA-GRADSKOM-STADIONU

JAVNI-NATJEČAJ-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-DRVENE-KUĆICE-ZA-PRODAJU-BRZE-HRANE-OTVORENI-BAZENI-CAPRAG

JAVNI-NATJEČAJ-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-DRVENE-KUĆICE-ZA-SLADOLEDA-OTVORENI-BAZENI

JAVNI-NATJEČAJ-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-PROSTORA-ZA-PRODAJU-BRZE-HRANE-KUPALIŠTE-ZIBEL

POZIV-NA-DOSTAVU-PONUDE-ZAŠTITARSKE-USLUGE

JAVNI-NATJEČAJ-ZA-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-DRVENE-KUĆICE-ZA-PRODAJU-KOKICA-OTVORENI-BAZENI-CAPRAG

JAVNI-NATJEČAJ-ZA-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DVANJE-U-ZAKUP-DRVENE-KUĆICE-ZA-PRODAJU-BRZE-HRANE-OTVORENI-BAZENI-CAPRAG

JAVNI-NATJEČAJ-ZA-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-DRVENE-KUĆICE-ZA-PRODAJU-BRZE-HRANE-OTVORENI-BAZENI-CAPRAG

JAVNI-NATJEČAJ-ZA-PRIKUPLJANJE-PONUDA-ZA-DAVANJE-U-ZAKUP-DRVENE-KUĆICE-ZA-PRODAJU-PIVA-OTVORENI-BAZENI-CAPRAG