ŠRC Info

Ravnatelj ŠRC-a Sisak
mr. Josip Mrgan
kontakt: 044 547 022

Zamjenik ravnatelja:
Helen Parapatić
kontakt: 044 543 048

Glavni voditelj održavanja i voditelj sportskih objekata
Dario Batnožić
kontakt: 099 589 6088

Voditelj financijsko-računovodstvenih poslova
Danijela Malović Rom, oec
Kontakt: 044/510-071
Voditelj tehničke službe
Željko Frei, inž. građ.
Kontakt: 044/543-036

Gradsko vijeće Grada Siska na sjednici održanoj 29. prosinca 1995. godine, temeljem Zakona o ustanovama (http://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama) i Zakona o športu (http://www.zakon.hr/z/300/Zakon-o-sportu), donosi odluku o osnivanju Ustanove Športsko-rekreacijski centar Sisak, radi racionalnijeg upravljanja, održavanja i iskorištavanja objekata fizičke kulture i kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba i interesa građana Siska u edukaciji i športsko-rekreacijskim aktivnostima.

U sastavu Športsko-rekreacijskog centra su slijedeći objekti:

 • Gradski bazen
 • Otvoreni bazeni “Caprag”
 • Gradski stadion
 • Ledena dvorana “Zibel”
 • Kupalište “Zibel”
 • RC “Kupa”
 • Odmaralište Zaostrog
 • Stadion Metalac

Predmet poslovanja ŠRC Sisak je održavanje i upravljanje športskim objektima, športska obuka, športska rekreacija i sudjelovanje u športskim natjecanjima. Sjedište Ustanove je Trg grada Heidenheima 1.

 

JAVNA NABAVA

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Objave u Narodnim novinama Športsko-rekreacijskog centra Sisak možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.
Temeljem članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11), Športsko rekreacijski centar Sisak objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Športsko rekreacijski centar Sisak ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Dodatne informacije

 • 1. Gradski bazen. Trg grada Heidenheima 1
 • 2. Gradski stadion. Borisa Brnada 56
 • 3. Ledena dvorana”Zibel”. Gundulićeva bb
 • 4. Kupalište “Zibel”. Hrvatskih domobrana bb
 • 5. RC “Kupa”. Borisa Brnada 56
 • 6. Odmaralište Zaostrog.
 • 7. Stadion Metalac, Hrvatskog narodnog preporoda bb

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

1. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, i 85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13. i 85/15.). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

2. Pravo na pristup informacijama uređeno je:

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

3. Službenik za informiranje

Športsko-rekreacijski centar Sisak javnost informira putem službene web stranice, dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Športsko-rekreacijskog centra Sisak na sljedeće moguće načine:

 • Elektroničkom poštom službeniku za informiranje: mario@src-sisak.hr
 • Poštom na adresu: Trg grada Heidenheima 1, 44 00 Sisak, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

Ovdje preuzmite:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija